Banner Slide-01
Banner Slide-02
Banner Slide-03
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ในการทำวิจัยแก่บุคลากรภายใน และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

ห้องปฏิบัติการได้รับมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบโดยวิธีมาตรฐานตามระบบ ISO/IEC 17025 : 2017

MSRI

Medical Sciences Research and Innovation Institute

เครื่องมือวิเคราะห์

อัตราค่าบริการ

จองเครื่องมือวิเคราะห์

ISO/IEC 17025 : 2017

ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางชีวภาพ และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี

about us

เกี่ยวกับสถาบัน

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการทำวิจัยและนวัตกรรม ประสานความร่วมมือเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรม ที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

แก่บุคลากรภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน

ประสานความร่วมมือเครือข่าย

ก่อให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

ส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัย

ในการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสตาร์ทอัพ

0 +

ห้องปฏิบัติการ

0 +

เครื่องมือวิเคราะห์

Our Laboratory

ห้องปฏิบัติการของเรา

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางชีวภาพ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางชีวภาพ

สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์

สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์

สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง

สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การขอใช้บริการห้องปฏิบัติการ หรือ จองเครื่องมือวิเคราะห์ 

Analytics Tools Booking

จองเครื่องมือวิเคราะห์

0
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Thank you for your request!
Your confirmation number:

เงื่อนไขการจอง

(โปรดอ่าน)

1. ผู้ขอรับบริการต้องทำการจองเครื่องมือวิเคราะห์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน หากทำการจองน้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนด ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการจองดังกล่าว

2. รายการจองเครื่องมือวิเคราะห์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ เจ้าหน้าที่ของทางสถาบันฯ ได้ทำการติดต่อยืนยันรายการจองดังกล่าวตามข้อมูลติดต่อที่ผู้ขอรับบริการได้ให้ไว้

3. โปรดอ่าน “กฎระเบียบในการใช้บริการ” ก่อนทำรายการจอง และการพิจารณาอนุมัติในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของสถาบันฯ

วันและเวลาทำการ

ปิดบริการวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

* งดให้บริการเครื่องมือหลังเวลาทำการ และในวันหยุดราชการ

กฎระเบียบในการใช้บริการ

1. ผู้ใช้บริการเครื่องมือดังกล่าวต้องทำการจอง เพื่อขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยติดต่อได้ที่ สำนักงานสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ ในกรณีที่สารตัวอย่างไม่เหมาะสมที่จะใช้ ตามข้อจำกัดของแต่ละเครื่องมือ

3. งดให้บริการเครื่องมือหลังเวลาทำการ และในวันหยุดราชการ

4. การใช้บริการต้องอยู่ภายใต้การดูแลของนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารของสถาบันฯ เท่านั้น

5. กรณีผู้ใช้บริการเป็นนักศึกษาต้องมีเอกสารจากอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบการใช้งานและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการใช้เครื่องมือหรือกรณีความสูญเสีย

6. ผู้ใช้บริการจะต้องลงบันทึกการใช้เครื่องมือทุกครั้ง และปฏิบัติตามกติกาของสถาบันฯ

7. ผู้ใช้บริการต้องผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือของสถาบันฯ และได้รับอนุญาตให้ใช้จากสถาบันฯ ก่อนการใช้เครื่องมือนั้นๆ

8. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย หากเกิดกรณีความสูญเสียจากการใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

9. ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการเครื่องมือภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายที่ใช้บริการหรือพิจารณาตามข้อตกลง กรณีผิดนัดการชำระค่าบริการ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามใช้เครื่องมือ ในคราวต่อไป

10. การพิจารณาค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เฉพาะรายหรือกรณีพิเศษ การพิจารณาเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

gallery and activities news

ภาพข่าวและกิจกรรม

news and announcement

ข่าวสารและประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
our collaboration

เครือข่ายความร่วมมือ